Bejelentkezés

Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza a Trimedio Invest zRt. (1047 Budapest, Baross utca 37. földszint 1., Adószám: 22666749-2-41, a továbbiakban: „Szolgáltató”) és az Assisto.hu internetes befektető-kereső és cégértékesítő portál (a továbbiakban: „Webportál”) szolgáltatásait Hirdetőként (a továbbiakban: „Hirdető”), vagy Befektetőként (a továbbiakban: „Befektető”) igénybe vevő felhasználók közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket. ( „Hirdető” és „Befektető” a továbbiakban együttesen: „Felhasználó(k)”.)  
Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben kizárólag jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.  A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokban a Felhasználó esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt. Jelen dokumentum folyamatosan elérhető a Webportálon.

1.) Bevezető rendelkezések

 1. A Szolgáltató technikai hátteret biztosít a Felhasználók egymással való kapcsolatfelvételéhez, illetve ehhez kapcsolódóan a Felhasználók részére kiegészítő szolgáltatásokat nyújt.
 2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a hirdetések online publikálására, továbbá a jelen ÁSZF-ben leírt egyéb szolgáltatásokra korlátozódik. A Szolgáltató üzleti modellje szerint az által nyújtott alapszolgáltatások ingyenesek. A fizetős extra szolgáltatásokat a Felhasználóknak kifejezetten meg kell rendelni, és a fizetést on-line teljesíteni kell.
 3. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások keretében a Befektetők részére lehetővé teszi, hogy a Webportálon elérhető ajánlatok között különböző szempontok szerint böngésszenek és a Hirdetőkkel kapcsolatba lépjenek.
 4. A Felhasználók a regisztrációval kifejezetten hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató direkt marketing (reklám) célú leveleket és a szolgáltatással kapcsolatos értesítéseket küldjön részükre.
 5. Alapszolgáltatások:
  1. Hirdetők számára: A szerződésben meghatározott Webportálon, a vállalkozás tevékenységi köréhez tartozó releváns kategóriában megállapodás szerinti ideig hirdetések megjelentetése, amely értékesítésre szánt, valós vállalkozásra (vagy annak résztulajdonára) irányul. A hirdetésnek minimálisan tartalmaznia kell a rendszer által kötelezően megkövetelt adatokat. A hirdetés szövegének meg kell felelnie a Szolgáltató által előzetesen közölt technikai paramétereknek (pl. hossz, formátum stb.) A Szolgáltató nem hagyja jóvá azokat a hirdetéseket, amelyek az alábbi kritériumok közül egy vagy több ponttal ellentétes, ezért ellenkezik a Webportál eredeti céljaival és értékrendjével:
   1. Az eladó vállalkozás / üzletrész valós tevékenységgel és/vagy vagyonnal nem rendelkezik, az eladás célja a vállalkozástól való egyszerűbb megszabadulás. (Üres cég, 0 bevétellel.)
   2. Adóoptimalizálás céljára alapított üres / alvó vállalkozás. Ide értve a vagyonnal és/vagy tevékenységgel nem rendelkező külföldi cégeket.
   3. A hirdetés tárgya csupán egy ötlet, egy weboldal, vagy egy cég megvételére irányuló társulás létrehozása, esetleg egy MLM rendszerben elfoglalt pozíció.
   4. Az értékesítés egyedüli célja a (köz)tartozástól való megszabadulás úgy, hogy a cégnek tevékenysége, ügyfélköre, bevétele már nincs.
   5. A hirdetésből nem derül ki, hogy milyen profilú a vállalkozás. A hirdetés szövegében minél pontosabban utalni kell a vállalkozás tevékenységére.
   6. Ugyanazt a vállalkozást csak egyszer lehet hirdetni.

2.) Extra szolgáltatások

 1. Kiemelés: A kiemelés megvásárolt időtartamáig a Hirdető hirdetésének megkülönböztető kiemelése (színezett keret), és folyamatos előresorolása. Kiemelés módját a Szolgáltató határozza meg.
 2. Bannermegjelenítés a belépő oldalon a hirdetések felett: A Webportálon megállapodás szerinti ideig kattintható, a Felhasználó által küldött gif, jpg vagy szöveges (html) formátumú banner elhelyezése a szerződésben meghatározott méretben.
 3. PR cikk megjelenítése: A szerződésben meghatározott Webportál cikkek számára kijelölt aloldalán a Felhasználó által megadott – jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő – szöveg és kép elhelyezése, illetve annak egy részletének hírlevélben való megjelenése - képpel, bevezető szöveggel valamint a Felhasználó által megadott Webportálra mutató linkkel.

3.) Regisztráció

 1. A Webportálhoz kapcsolódó, jelen szerződésben részletezett szolgáltatásokat – a nyilvános hirdetések megtekintésének kivételével – a Felhasználók csak regisztrációt követően vehetik igénybe. Regisztrációkor csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat kérjük el.
 2. A Felhasználó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a regisztrációval elfogadja jelen ÁSZF, ill. mellékletei rendelkezéseit, különösen a Szolgáltató Adatvédelmi szabályzatát.
 3. A regisztráció minden Felhasználó számára ingyenes. Azokat a felhasználókat, akiknek 30 napig nincs aktív hirdetésük, minden adatával együtt visszaállíthatatlanul töröljük.
 4. Szolgáltató a Felhasználónak a regisztráció során megadott személyes/céges adatait bizalmasan kezeli a vonatkozó törvényi előírások betartásával, azonban azok valódiságát nem ellenőrzi, a megadott adatok valódiságáért, helyességéért nem felel.
 5. A Webportál szolgáltatásait – beleértve a regisztrációt is – kizárólag nagykorú, cselekvőképes természetes személyek, jogi személyek pedig regisztrált képviselőik útján vehetik igénybe.
 6. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését követően válik érvényessé. Az aktiválatlan regisztrációkat 72 óra elteltével töröljük.

4.) Egyes szolgáltatások igénybevétele, egyedi szerződések létrejötte, tartama

 1. A hirdetésfeladással történt regisztráció konkrét (fizetős) megrendelést nem keletkeztet. A fizetés ellenében igénybe vehető extra szolgáltatásokat a Felhasználók a Webportálon keresztül - történő elektronikus online fizetéssel vásárolhatja meg.
 2. A Szolgáltató és a Felhasználó között a fenti szolgáltatásokra vonatkozó egyedi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) a Felhasználó ajánlatának a Szolgáltató általi elfogadásával (elektronikus visszaigazolásával) jön létre. A megrendelés elfogadásának, ill. a szerződés létrejöttének minősül az is, ha a megrendelt szolgáltatást a Szolgáltató – visszaigazolás hiányában – a megrendelésnek megfelelően teljesíti.
 3. A Szerződés az abban foglalt időtartamra, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséig marad hatályban. A Szerződés időtartama a választott szolgáltatástól függően lehet határozott vagy határozatlan idejű. A Szerződés arról is rendelkezhet, hogy a Szolgáltató meghatározott számú szolgáltatást nyújt a Felhasználó részére.
 4. A Szerződésre minden esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben a Szerződés és a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltér egymástól, az eltérő rendelkezés vonatkozásában az egyedi Szerződés rendelkezése irányadó.
 5. A hirdetéseket a Webportál 48 hónap elteltével automatikusan törli, kivéve, ha a törlés időpontjában a Hirdetés fizetett kiemelt állapotban van. (Ebben az eseben a kiemelés lejárta után törli a hirdetést.)

5.) Hirdetőkkel kapcsolatos rendelkezések

 1. Felhasználó a szolgáltatásokért köteles a feltüntettet díjat a jelen ÁSZF-ben részletezett módon és határidőben a Szolgáltatónak a megrendelt extra szolgáltatások árát megfizetni. Ellenkező megállapodás hiányában a Felhasználó akkor is köteles díjfizetésre, ha a Felhasználó bármely okból nem vette igénybe a szolgáltatásokat a Szerződés által meghatározott időtartam alatt, habár a szolgáltatások számára érdemi működési zavar nélkül elérhetőek voltak.
 2. Felhasználó, a határozott időtartamú/meghatározott számú szolgáltatás teljesítésére szóló Szerződés érvényes létrejötte esetén a határozott idő lejárta előtt, a határozott számú szolgáltatás igénybevétele előtt nem jogosult a szolgáltatásokat lemondani, vagy a Szerződést felmondani. Felhasználó jogosult lemondani a szolgáltatások igénybevételéről azzal, hogy ebben az esetben is a teljes, a határozott időből hátralévő időre szóló, illetve a határozott számú szolgáltatás teljesítéséért járó díjat meg kell fizetnie.
 3. Felhasználó kijelenti, hogy a 2. pontban meghatározott szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó célja a saját vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél értékesítési szándékának kielégítése.
 4. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások, ideértve nem kizárólagosan a hirdetések feladását, tovább nem értékesíthetők, illetve nem adhatók tovább sem csomagban, sem önállóan. 
 5. A Szolgáltató semmilyen mértékben nem felelős azért, ha a Felhasználó a Webportál szolgáltatásainak igénybevétele ellenére nem talál befektetőt.
 6. Felhasználó a Webportálon kizárólag saját személyével és vállalkozásával kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag a vállalkozásról (annak valamely mozzanatáról termékéről) készült fényképet tölthet fel a Webportálra. Felhasználó felelős az általa megadott adatok pontosságárét, valóságáért és aktuális voltáért, Felhasználó továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Felhasználó a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek felé. A Felhasználó által kép, vagy egyéb adat nem lehet megtévesztő, tisztességtelen, továbbá nem tartalmazhat reklámot, illetve nem lehetnek politikai vagy jogellenes célzatúak. A Szolgáltató jogosult a hirdetést, továbbá a feltöltött egyéb adatokat-és fényképeket törölni és/vagy a Webportálról eltávolítani, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az megtévesztésre alkalmas, egyéb módon jogszabálysértő, ellentétben áll a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, illetve más személy személyiségi vagy egyéb jogát sértheti. Ilyen esetekben a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesíteni, még abban az esetben sem, ha utóbb kiderül, hogy a Felhasználó által feltöltött adat, ill. kép egyébként jogszabályszerű volt, illetve nem sértette más személyi vagy egyéb jogát.
 7. A Hirdető a hirdetésben csak olyan weboldal elérési útvonalat (linket) tehet közzé, amely az eladó vállalkozás weboldala (tehát nem tehet közzé másik hirdetési portálra mutató, közösségi oldalra mutató stb. linket).
 8. A Hirdető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Befektetőkkel nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban, így a Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Hirdetőt a Webportál szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő vállalkozáskeresés, üzletvásárlás vagy - értékesítés következményeként érhet. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen, a Befektető által az Hirdetőnek tett ígéretért, sem pedig az adásvételi szerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.
 9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak a Webportál adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan.
 10. A Hirdető bármikor jogosult az általa feltöltött adatokat a hirdetésből módosítani, kiegészíteni, eltávolítani, regisztrációját törölni.
 11. A Webportálon elhelyezett hirdetések és adatok összessége a Szolgáltatót illető szerzői jogi védelem alatt álló adatbázisnak minősül, következésképpen az adatbázis egészének, vagy részeinek bármilyen jogosulatlan felhasználása jogsértésnek minősül.

6.) Befektető Felhasználókkal kapcsolatos rendelkezések

 1. A Szolgáltató nem felel a hirdetések valóságáért, aktualitásáért. A Szolgáltató a hirdetések valóságtartalmát, aktualitását nem ellenőrzi.
 2. Felhasználó (Befektető) a hirdetésekben megadott elérhetőségeken az Hirdetővel kizárólag a hirdetésének tárgya ügyében veheti fel a kapcsolatot. Egyéb célra (például reklámüzenetek küldése céljából) a hirdetésekben közzétett elérhetőségek nem használhatók fel.
 3. Tiltott, jogellenes, valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén a Szolgáltató jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött személyes adatokat törölni. Felhasználó (Befektető) kártérítési felelősséggel tartozik a jelen felhasználási feltételeket sértő felhasználásból, akár a Szolgáltatót akár az Hirdetőt, akár más személyeket érő kárért. Szolgáltató jogosult a Webportál szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani vagy a szolgáltatást megszüntetni.

7.) Szolgáltató felelőssége és kötelezettségei

 1. Szolgáltató a Felhasználó kérésére a szolgáltatásokról egyéb tájékoztatást nyújt, megválaszolja a Felhasználó kérdéseit a szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve a Felhasználó panaszát kivizsgálja.
 2. Amennyiben vita keletkezik a Felhasználók (Eladók(hirdetők) <=> Befektetők) között, Szolgáltatót nem terheli kötelezettség hogy a vitában részt vegyen, kivéve ha a jogvita tárgya a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.
 3. Amennyiben a szolgáltatást a Szolgáltató neki felróhatóan nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, úgy a Szolgáltató visszafizeti a még igénybe nem vett / nem teljesített szolgáltatásokra eső, a Felhasználó által már megfizetett díjat.
 4. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 6:541. §-a (felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért) nem alkalmazandó. A vezető tisztségviselő által e jogviszonyával összefüggésben a másik félnek okozott károkozásért kizárólag a társaság felel. E rendelkezés nem érinti a Ptk. 6:541. §-án kívüli, felelősségre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságát.
 5. Szolgáltató karbantartás vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást. Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül köteles a karbantartást elvégezni, a hibát vagy más okot elhárítani és a szolgáltatást tovább üzemeltetni. Ha a szolgáltatás 48 órán túli időtartamon keresztül szünetel, úgy a Szolgáltató a kiseséssel érintett idő hopsszával a kifizetett kiemelési időtartamot meghosszabbítja.

8.) Szolgáltatási díj, Fizetési feltételek (extra szolgáltatások esetén)

 1. A Webportál üzemeltetője nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek a felhasználó részéről extra díj fizetéshez kötöttek. Ebben az esetben a választott extra szolgálatás(ok)ért az érvényes díjszabás szerinti díjat (a továbbiakban: „Szolgáltatási díj”) köteles fizetni. Ezen extra szolgáltatásokat minden esetben kifejezetten kifejezetten meg kell rendelni, fizetési kötelezettség automatikusan (pl. csak a regisztráció által), nem keletkezik.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot az érvényes Szolgáltatási díjak megváltoztatására. Új árlista kibocsátása a már megrendelt szolgáltatásokat nem érinti. A Szolgáltató az új árlistát Webportálon (a regisztráció folyamata közben) közzéteszi.
 3. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás(ok)ról annak megfizetése után legfeljebb 3 munkanapon belül számlát állít ki, melyet az arról megrendelt szolgáltatásról szóló elektronikus visszaigazolással (e-mailben) küld meg Felhasználó részére.
 4. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

9.) Vegyes rendelkezések

 1. Szolgáltató jogosult a Szerződésből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni.
 2. A Szerződésekre azok megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. A Szolgáltató az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A változásról szóló értesítést Szolgáltató internetes honlapján közzéteszi. Jelen ÁSZF módosításai automatikusan kiterjednek az általa szabályozott jogviszonyokra, a módosítás közlésekor már hatályban lévő Szerződésekre azonban azok megszűnéséig vagy megszüntetéséig a Szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF vonatkozik. Ez alól kivételt képeznek a technikai változások, a Webportál üzemeltetésével összefüggő változtatások, vagy a szolgáltatások érdemi tartalmát, a díjfizetési feltételeket és a felek kötelezettségeit és felelősségét érdemben nem érintő módosítások, amelyek a már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandóak.
 3. Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek, különös tekintettel a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezésekre.
 4. Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják, más személy még a képviselt magatartása alapján sem tekinthető képviselőnek, így a felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:18. § (2) bekezdésének alkalmazását.
 5. A felek jogvitáikat törekednek békés tárgyalások útján rendezni, annak sikertelensége esetén pertárgyértéktől függően a Pesti központi Kerületi Bíróság, ill. a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.


Adatkezelési nyilatkozat

 1. Jelen adatkezelési nyilatkozat célja, hogy tájékoztassa a személyes adatok kezelésével érintett személyeket a Service Master Hungary Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 5., Adószám: 13124133-2-11, Cg.11-09-024962) (a továbbiakban :„Szolgáltató”), mint adatkezelő által alkalmazott adatkezelési elvekről, előírásokról és feltételekről, továbbá tájékoztassa az érintettet az adat-kezelés jellegéről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az egyes jogorvoslati lehetőségekről.
 2. A személyes adatait a Szolgáltató részére bármely módon megadó, illetve a Szolgáltatóval előfizetői vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló, vagy a Szolgáltató honlapjaira regisztráló, illetve a Webportálon elérhető szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő felhasználó természetes személyek (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait a Szolgáltató a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelési elveknek és rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

1.) Az adatkezelés célja és jogalapja

 1. Jelen adatkezelési nyilatkozat lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Webportálon a Felhasználó személyes adatai megadásával, a Webportál használatával, a regisztrációval vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatkezelési nyilatkozatban foglalt elveknek és feltételeknek megfelelően. Kérjük, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot alaposan olvassa végig, mielőtt a Webportált használni kezdené. Ha az alábbi adatkezelési nyilatkozattal nem ért egyet, kérjük ne használja a Webportált.
  1. Felhasználó (Hirdető) a regisztrációval önként hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségeken a látogatók vele a kapcsolatot a megadott elérhetőségein keresztül felvegyék.
  2. A Felhasználó a Webportál szolgáltatásainak igénybevételével és a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználót közvetlen üzletszerzés, a saját, valamint a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló más társaságok termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése céljából a Felhasználó által megadott e-mailben megkeresse, és vele reklámokat közöljön (DM levelek). Felhasználó ezen hozzájáruló nyilatkozatát a Webportálon lévő fiókját törölve bármikor visszavonhatja.
  3. Az e-DM levelek esetében hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás visszavonásától, illetve a tiltakozástól számított legfeljebb 48 óra eltelte szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó ne kapjon olyan újabb e-DM üzenetet. (A Webportálon a fiók megszüntetése egyértelműen a hozzájárulás visszavonásának minősül.)
 2. A Szolgáltató a személyes adatok kezelése során mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok betartásával jár el. Az adatkezelő:
  1. Az adatkezelő: Service Master Hungary Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 5., Adószám: 13124133-2-11, Cg.11-09-024962).
  2. Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
 3. A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja a Szolgáltató által a Webportálon nyújtott szolgáltatások megfelelő működtetése, a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések érvényesítése, a szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás adása, hírlevelek küldése, tájékoztatás a Szolgáltató szolgáltatásairól, illetve a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló harmadik fél speciális ajánlatairól (e-DM üzenetek küldése), piackutatás, ügyfélkapcsolat fenntartása. A fenti célok érdekében a Szolgáltató vagy adatfeldolgozói a Felhasználóval közvetlenül felvehetik a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.
 4. A Felhasználó személyes adatai megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a jelen adatkezelési nyilatkozatban megjelölt célok érdekében a Szolgáltató jelen adatkezelési nyilatkozatban meghatározott kapcsolt vállalkozásai, ill. üzleti partnerei részére az adatkezelés fennállása alatt bármikor továbbítsa belföldön és külföldre egyaránt.

2.) A kezelt adatok köre

 1. A Szolgáltató, a Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok körétől függően csak azon adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételéhez feltétlenül szükséges. Ez különösen az alábbi három személyes adatokra terjedhet ki: név, e-mail cím, telefonszám. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos szükséges adatokat a szolgáltatás igénybevételéhez, regisztrációhoz, illetve az akcióban, nyereményjátékban stb. való részvételhez kötelezően meg kell adni, melyek hiányában a szolgáltatás igénybevételére, illetve a részvételre nincs lehetőség.
 2. A Szolgáltató egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatnak számíthatnak. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző fajtája, számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adatai, illetve azon weboldal vagy reklám, amelyről a Felhasználó eljutott a Webportálra. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat a Szolgáltató a Webportál hatékony működtetése, a Webportállal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése érdekében, illetve a Webportál látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében használja, mely információkból levonható következtetéseket a Szolgáltató marketing és reklámozási szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel. 
 3. Ugyanezen okokból a Szolgáltató eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén, amikor a Felhasználó megtekinti a Webportált. Ezen adatok „cookie” formájában kerülnek a Felhasználó számítógépére (Lásd: ide vonatkozó részt).
 4. A Webportál hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalakra és más weboldalakra. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó e weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatkezelési irányelveket követnek, amelyekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

3.) Az adatkezelés időtartama

 1. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó nyilatkozatáról való értesülésig, a fent ismertetet célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Felhasználó ilyen irányú kérelme esetén a felhasználó regisztrációja automatikusan megszűnik. A Szolgáltató az személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés jogalapja, vagy célja megszűnt (pl. a Felhasználó törölte a regisztrációját, és nem vett igénybe fizetős szolgáltatást). 
 2. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen adatkezelési nyilatkozatban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 3. Jelen adatkezelési nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek az Info tv. szerinti személyes adatoknak.
 4. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy adatfeldolgozót vegyen igénybe, melynek személyéről a Szolgáltató jelen adatkezelési nyilatkozat kiegészítése útján tájékoztatja a Felhasználókat. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Szolgáltató rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 5. A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges továbbá olyan harmadik felek részére, akiknek a Szolgáltató üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyiben a Service Master Hungary Kft-t vagy vagyontárgyainak összességét kívánja felvásárolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa a Felhasználókra vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek. A Felhasználó a Webportálra való belépéssel, a Webportálon történő regisztrációval, a Szolgáltatások bármilyen módon történő igénybevételével vagy személyes adatai egyéb módon történő önkéntes megadásával hozzájárul a fenti adattovábbításokhoz.

4.) Megfelelő körültekintéssel járunk el

 1. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy az Info tv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról. Szolgáltató az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Szolgáltató és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a Szolgáltató és az adatfeldolgozó azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltatónak.
 2. Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Szolgáltató általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatkezelő által okozott károkért. A Szolgáltató valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

5.) Előzetes téjékoztatás és az adatok feletti önrendelkezési lehetőségek

 1. A Felhasználó bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken írásban tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, és a Webportálon végzett regisztrációját felhasználva önmaga is bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy akár véglegesen törölheti is azokat. 
 2. A Felhasználó írásbeli kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a fenti tárgyú kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad a Felhasználó kérelmében jelzett adatkezelési kérdésekben.
 3. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az eseti tájékoztatás költségtérítését a Szolgáltató 10.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A már megfizetett költségtérítést a Szolgáltató visszatéríti, ha a vizsgálat megállapítja, hogy az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A Felhasználó tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban2 meghatározott esetekben tagadhatja meg.
 4. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 5. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit, vagy jogszabály megőrzési kötelezettséget ír elő. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 6. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Szolgáltató a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára a Szolgáltató továbbította. Az értesítést a Szolgáltató mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az értesítés mellőzése a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
 7. Ha Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 8. A Felhasználó jogosult a Szolgáltatót arra kérni, hogy személyes adatait a Szolgáltató ne használja fel marketing célokra.
 9. Amennyiben a Felhasználó meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát elsődlegesen Szolgáltató felé jelezze a lent megadott elérhetőségek egyikén. A panaszok felülvizsgálatára a jelen nyilatkozatban foglaltak és a Szolgáltató mindenkor hatályos panaszkezelési szabályzata irányadó.
 10. A Felhasználó ezen túlmenően panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c), valamint jogainak megsértése esetén peres eljárás indítása céljából az illetékes törvényszékhez is fordulhat.
 11. A Felhasználó nem tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
  3. valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.
 12. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adat- kezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 13. Ha a Felhasználó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 14. Cookie-kal kapcsolatos részletes rendelkezések. A Webportál online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat” és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a szolgáltatásai optimalizálása érdekében.
 15. A „cookie” jelentése: A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével a Webportál például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.
 16. A Szolgáltató által használt cookie-k: 
  1. Munkamenet cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Webportált el nem hagyja. A Webportál funkcióinak megfelelő működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.
  2. Állandó cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az Szolgáltató állandó cookie-kat is használ. Ezen fajta cookie hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy a böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.
  3. Harmadik fél cookie-k: Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából az Szolgáltató harmadik fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk körébe tartoznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a Webportálon keresztül gyűjtenék.
 17. Cookie-k engedélyezése és letiltása: A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati utasításaiban találhat. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a Webportál bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek abban az esetben, ha a cookie-használatát letiltja.

Adatkezelési nyilatkozat változásai: Jelen adatkezelési nyilatkozat változásai a Webportálon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatkezelési nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatkezelési nyilatkozattal kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

E-mail: [email protected]
Cím: Trimedio zRt.., 1047 Budapest, Baross utca 37. földszint 1.

Igénybe vett adatfeldolgozók:


Jelen dokumentum hatályba lépésének időpontja: 2018 január 2.